Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Mozaiektoeslag weidevogelbeheer

Doel van het inzetten van een mozaïektoeslag is het realiseren van een beter weidevogelmozaïek, via een hogere beloning voor de boer bij meer variatie in beheerpakketten en de inzet van specifieke beheerpakketten.

De deelnemer krijgt letterlijk een toeslag op zijn reguliere beheervergoeding als hij voldoet aan de voorwaarden van een specifiek beheermozaïek: een combinatie van verschillende (zwaardere) beheerpakketten.

Randvoorwaarden en hoogte toeslag voor CMO

Een mozaïektoeslag is mogelijk wanneer een deelnemer voldoet aan twee voorwaarden:

1. Er is beheer afgesloten uit minimaal 2 van onderstaande 4 beheerpakketgroepen:

1. Rust 2. Voedsel 3. Water 4. Beweiding
Grasland met rustperiode Ontwikkeling kruidenrijk grasland Natuurvriendelijke oever Grasland met rustperiode en voorweiden
Braakstrook kievit Plasdras Extensief beweid grasland

Voor de groepen Voedsel, Water en Beweiding zijn twee beheerpakketten mogelijk. Eén beheerpakket per groep volstaat.

2. Beheerpakketten voldoen aan een minimum omvang

Minimaal 1 ha Minimaal 0,25 ha Minimaal 0,006 ha Geen ondergrens
Grasland met rustperiode Braakstrook kievit Natuurvriendelijke oever Plasdras
Ontwikkeling kruidenrijk grasland
Grasland met rustperiode en voorweiden
Ontwikkeling kruidenrijk grasland

De minimum omvang geldt per type beheerpakket (niet per beheerpakketgroep).

Voorbeeld:

 • Telt wel mee: twee percelen grasland met rustperiode, één van 0,6 ha met rust tot 8 juni en één van 0,8 ha voor rust tot 15 juni. Het totaal van dit type beheerpakket is meer dan 1 ha, waardoor de beheerpakketgroep Rust is behaald.
 • Telt niet mee: twee percelen weidevogelbeheer, één van 0,6 ha extensief beweid grasland en één van 0,8 ha grasland met rustperiode en voorweiden. De ondergrens van 1 ha per type beheerpakket is niet gehaald, waardoor de beheerpakketgroep Beweiding niet is behaald.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, ontvangt de deelnemer een mozaïektoeslag. De hoogte is afhankelijk van het aantal beheerpakketgroepen:

Toeslag bij
2 pakketgroepen
Toeslag bij
3 pakketgroepen
Toeslag bij
4 pakketgroepen
10% 15% 25%

De toeslag wordt uitbetaald als percentage bovenop de beheervergoeding van alle beheerpakketten die meetellen, ongeacht de oppervlakte per type beheerpakket:

 • Grasland met rustperiode
 • Grasland met rustperiode en voorweiden
 • Plasdras
 • (Ontwikkeling) Kruidenrijk grasland
 • Extensief beweid grasland
 • Natuurvriendelijke oever
 • Braakstrook

Er is bewust gekozen voor een extra hoge toeslag bij 4 pakketgroepen: dit is optimaal weidevogelbeheer.

Voorbeeld:

Deelnemer heeft 4 beheereenheden met weidevogelbeheer:

 • 7 ha ontwikkeling kruidenrijk grasland
 • 0,7 ha extensief beweid grasland
 • 2 ha legselbeheer
 • 0,3 ha plasdras

Hij voldoet daarmee aan 2 beheerpakketgroepen:

 • Voedsel: 7 ha ontwikkeling kruidenrijk grasland (ondergrens is 1 ha)
 • Water: 0,3 ha plasdras (geen ondergrens)

Hij ontvangt daardoor een toeslag van 10%. Deze 10% toeslag ontvangt hij over de som van de beheervergoedingen van:

 • 7 ha ontwikkeling kruidenrijk grasland
 • 0,7 ha extensief beweid grasland (dus ondanks dat hij niet aan de ondergrens voldeed om mee te tellen als extra beheerpakketgroep)
 • 0,3 ha plasdras.

En dus niet over de 2 ha legselbeheer: deze telt niet mee in de beheerpakketgroepen.

Rekenformulier

CMO heeft een rekenformulier ontwikkeld waarmee deelnemers en de weidevogelcoördinator kunnen rekenen en kijken hoe de verschillende combinaties van beheerpakketten financieel uitpakken en welke mozaïektoeslag wanneer aan de orde is. Dit rekenformulier is hier te vinden (download Excelbestand)