Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Hoe werkt het ANLb?

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) steunt boeren en particulieren om hun grond zo te beheren dat leefgebieden voor soorten die van internationaal belang zijn, in stand blijven. Hoe werkt dat dan?

1. CMO geeft mogelijke beheerpakketten aan

Een beheerpakket is een set maatregelen, waar een vergoeding tegenover staat. Er zijn verschillende beheerpakketten, bijvoorbeeld voor kruidenrijke akkerranden, botanisch beheer op grasland, plasdras voor weidevogels en diverse landschapselementen als houtsingels en poelen.

De pakketten waar CMO mee werkt kunt u hier vinden. 

2. Agrarisch grondgebruikers geven wensen aan

Als u zich kunt vinden in de voorwaarden en vergoedingen voor een beheerpakket, kunt u aangeven dat u mee wil doen met ANLb. We gaan met u in overleg, bepalen samen het meest geschikte beheer en leggen dan vast op welk perceel u welk beheerpakket wilt afsluiten.

De kleine lettertjes: niet iedereen die wil, kan daadwerkelijk meedoen met het ANLb:

  • De provincie moet uw percelen als leefgebied hebben begrensd in het provinciale Natuurbeheerplan. Of dat voor uw percelen het geval is, kunt u checken in onze kaartviewer ANLb.
  • Uw wensen moeten passen bij onze beheerstrategie. Deze strategie kunt u hier lezen.

3. CMO dient een gebiedsaanvraag in

We inventariseren alle individuele wensen van agrarische grondgebruikers en bundelen deze tot een samenhangend geheel voor ons werkgebied. Deze gebiedsaanvraag dienen we in als subsidieaanvraag bij provincie Overijssel.

De kleine lettertjes: niet iedereen die wil, kan daadwerkelijk meedoen met het ANLb:

  • CMO heeft een beperkt budget. Als er meer animo is dan budget, dan krijgen de maatregelen (beheerpakketten) die het meest bijdragen aan de biodiversiteit voorrang. Hoe we deze prioritering aanpakken, is per leefgebied te lezen in onze beheerstrategie.

4. CMO sluit beheercontracten af

Als de provincie de subsidieaanvraag heeft goedgekeurd, sluiten we met de individuele deelnemers een beheercontract af. U bent daarmee ook meteen lid van ons collectief. In het beheercontract staat precies welk beheermaatregelen we met elkaar afspreken: het beheerpakket, de locatie van het beheer, de oppervlakte en de vergoeding. Als deelnemer kunt u deze afspraken ook altijd terugvinden in uw persoonlijke dossier op www.mijnboerennatuur.nl een online tool waarin de beheerpakketten en uw percelen zichtbaar zijn.

5. Leden CMO voeren het beheer uit

Na de ingangsdatum van het beheercontract start u met de afgesproken beheermaatregelen. Na afloop van het jaar ontvangt u een vergoeding voor het uitgevoerde beheer.
 
CMO voert steekproefsgewijs een schouw uit: een veldbezoek (bij voorkeur samen met u als deelnemer) om te kijken of het beheer volgens afspraak verloopt. Daarnaast ondersteunen we onze leden o.a. door het organiseren van kennisbijeenkomsten en mailingen met aandachtspunten bij het beheer.