Nieuws

Nieuwe mogelijkheden ANLb en start voorintekening 2024

Voor het beheerjaar 2024 zijn er nieuwe mogelijkheden voor de doelen Water en Klimaat. Ook is er nog beperkt budget voor nieuwe contracten binnen de leefgebieden Open Grasland en Dooradering. Wilt u meedoen met het ANLb of uw contract uitbreiden? Wilt u meedoen, bekijkt u dan eerst de vier stappen

ANLb als effectiectief instrument voor natuurinclusieve landbouw: vier randvoorwaarden

Het landbouwakkoord is geklapt en daarna is het Kabinet gevallen waardoor het onduidelijk is of er in september een landbouwvisie ligt. Na het Zomerreces bepaalt de Tweede Kamer welke dossiers wel of niet controversieel zijn. De eerste aanmeldingen zijn binnen bij de stoppersregeling maar de duidelijkheid voor de blijvers blijft

Agrarisch Natuurbeheer zichtbaar maken middels een sportieve gravelrit door Twente

BoerenNatuur Overijssel, de samenwerkende collectieven in Overijssel, willen aandacht geven aan de zichtbaarheid van het huidige agrarische natuurbeheer. Laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Daarom hebben we aansluiting gezocht bij de laatste Groene Karavaan die vanuit de Provincie Overijssel wordt georganiseerd in Twente. Allerlei activiteiten waarbij

Melden van uitgevoerd beheer voortaan via mijnboerennatuur.nl

Bij de start van deze nieuwe periode verandert er ook een en ander rondom het melden. We willen u vragen voortaan om meldingen van uitgevoerd beheer zoveel mogelijk te doen via uw persoonlijke pagina mijnboerennatuur.nl. Het melden is heel eenvoudig. Een instructie vindt u op onze website op de pagina

Oprichting BoerenNatuur Overijssel

De 3 agrarische natuurcollectieven in Overijssel hebben een overkoepelende stichting opgericht onder de naam BoerenNatuur Overijssel. Op 22 december 2022 zijn in de Maathoeve te Heeten de statuten getekend in bijzijn van Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur Nederland) en de gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van de provincie Overijssel. BoerenNatuur Overijssel

Gedeputeerde op bezoek

In juli en september ontvingen de drie Overijsselse collectieven de gedeputeerde van Overijssel, de heer Ten Bolscher. We kregen een toelichting over GLB-pilot Boeren nabij Natura 2000 te Markelo en spraken over de toekomst van de collectieven met een moge[1]lijk aanvullend takenpakket vanuit het GLB-NSP.