Privacyverklaring Collectief Midden Overijssel

versie 21 maart 2023
Collectief Midden Overijssel verzamelt persoonsgegevens over u via de website (www.collectiefmiddenoverijssel.nl), door persoonlijk contact, via e-mail, tijdens bijeenkomsten of evenementen, per post of via de telefoon. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid werken we in dit document op onze website bij.

Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u:

 • deelnemer bent aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) of en project van ons collectief, of aangegeven heeft interesse te hebben om deelnemer te worden
 • op onze website het contactformulier invult, aangeeft interesse te hebben voor onze nieuwsbrief of gebruik maakt van een aanmeldformulier voor bijeenkomsten;
 • via mijnboerennatuur.nl een melding indient voor uitgevoerd beheer;
 • werkt bij ons collectief, heeft gesolliciteerd op een vacature of werkzaam bent bij een organisatie waar we mee samenwerken om het ANLb of een project in goede banen te leiden.

Wij verzamelen (een selectie van) de volgende gegevens over u: naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), KvK of BSN-nummer, IBAN nummer.

Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 • te voldoen aan de subsidieverplichtingen en/of projecteisen;
 • ondersteuning te bieden bij de uitvoering van het ANLb en/of projecten
 • uitbetalingen te verrichten;
 • onze nieuwsbrief toe te sturen;

 Derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve met de volgende organisaties:

 • overheden (incl. RVO) voor zover noodzakelijk voor het kunnen aangaan en uitvoeren van een ANLb-contract of het uitvoeren van andere overeengekomen diensten;
 • BoerenNatuur, in haar functie als beheerder van het systeem Scan-ICT waarmee alle collectieven werken;
 • andere subsidieverstrekkers, zoals Stichting Groenblauwe Diensten Overijssel of vergelijkbare organisaties, met als doel om te voorkomen dat voor eenzelfde activiteit tweemaal betaald wordt via verschillende regelingen (alleen geanonimiseerde gegevens over ligging van ANLb percelen)
 • onderzoeksinstellingen, ten behoeve van onderzoek voor biodiversiteitsdoelen (alleen geanonimiseerde gegevens)

Als wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

Anonieme gegevens
Onze website verzamelt automatisch anonieme of algemene informatie over u als gebruiker van de website. Met deze gegevens kunnen we bepalen hoe u als bezoeker onze website gebruikt, maar daarmee kunnen we niet uw identiteit vaststellen. Deze gegevens zien we dan ook niet als persoonsgegevens.

Cookies
Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door contact op te nemen via ons e-mailadres info@collectiefmiddenoverijssel.nl. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.

Sollicitatie
Vier weken na afloop van een sollicitatieprocedure worden de sollicitatiegegevens verwijderd en vernietigd, tenzij we uw expliciete toestemming hebben om uw gegevens tot een afgesproken termijn te bewaren.

Foto’s
Bij activiteiten of bijeenkomsten georganiseerd door Collectief Midden Overijssel kunnen foto’s of video-opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, social media, nieuwsbrief, rapportages, website of een presentatie bij één van de activiteiten. Indien iemand die op één van deze beelden voorkomt publicatie niet op prijs stelt, kan diegene dit kenbaar maken en zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt.