Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)

Beheerstrategie en -pakketten

Beheerstrategie

In de beheerstrategie geven we als collectief aan hoe we de natuurdoelen uit het provinciale Natuurbeheerplan willen realiseren: in welke gebieden welke beheerpakketten en onder welke voorwaarden. De beheerstrategie is een intern beleidsdocument waar u geen rechten aan kunt ontlenen. Wel geeft het de spelregels aan op basis waarvan CMO bepaalt welke percelen en landschapselementen wel en niet in aanmerking komen voor ANLb.

De beheerstrategie (eerder vastgesteld in februari 2023) is voor 2024-2028 uitgebreid met de Categorie├źn Water en Klimaat. De gewijzigde versie is op 17 augustus 2023 in concept door het bestuur vastgesteld.

Beheerpakketten en – vergoedingen

In de beheerstrategie geven we aan welke beheerpakketten mogelijk zijn in welke gebieden. In elk pakket staat welke vergoeding u voor uw beheer ontvangt en wat u daarvoor moet doen of laten: de pakketvoorwaarden.

De beheerpakketten 2023-2028 (eerder vastgesteld in februari 2023) zijn uitgebreid voor de Categorie├źn Water en Klimaat en van enkele correcties voorzien. De gewijzigde versie is op 17 augustus 2023 in concept door het bestuur vastgesteld.

Wijzigingen?

Als collectief kijken we altijd of verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Voorop staat dat het beheer moet passen bij wat de doelsoorten op het boerenland nodig hebben. Maar wellicht kunnen voorwaarden anders om ze beter aan te laten sluiten bij de agrarische bedrijfsvoering. We staan open voor verbeterpunten!

Daarnaast zijn we bezig om, in afstemming met provincie en waterschappen, in de toekomst een uitgebreider aanbod aan beheerpakketten kunnen bieden voor maatregelen die bijdragen aan water- en klimaatdoelen.