Projecten

GLB pilot Motiverend Belonen in Salland

Over het project

Wij zijn met ons collectief betrokken bij twee GLB-pilots waarin we samen met boeren en andere gebiedspartijen onderzoeken wat de kansen en mogelijkheden zijn om te boeren met landschapswaarden en gebiedsdoelen. In deze pilots krijgen wij vooruitlopend op het nationale beleid (het gemeenschappelijke landbouwbeleid – GLB) de mogelijkheid om te experimenteren met (veld)maatregelen met de boeren. We doen dit samen met de deelnemers binnen het werkgebied van Collectief Midden Overijssel (CMO).

Stapelen van beloningen

In Salland doen we dat in de GLB-pilot ‘Motiverend belonen in Salland’. In deze pilot werken we samen met externe projectleiders en proberen we inzicht te krijgen hoe beloningen voor inspanningen in het landschap (zoals agrarisch natuurbeheer) gestapeld kunnen worden met andere opgaven als water, klimaat, stikstof en biodiversiteit. Dat proberen we te koppelen aan andere financiële beloningen vanuit de private partijen als het Midden en Klein Bedrijf (MKB). We noemen dit ook wel stapelen van beloningen.

Twee deelgebieden

In het project zijn twee deelgebieden aangewezen. Bij Oxe/Bathmen waar een meer open landschap is en bij ’t Rozendael (Heino) waar een kleinschalig cultuurhistorisch landschap is. In beide gebieden zijn bijeenkomsten gehouden en deelnemers geselecteerd. Concreet wordt er in deze pilot voor 23 deelnemende agrarische ondernemers bedrijfsomgevingsplannen uitgewerkt. In deze plannen wordt het voor de boeren inzichtelijk welke inspanningen ze willen en kunnen doen in het kader van de GLB-doelen. In het teeltseizoen 2023 is er een start gemaakt met het experimenteren in veldmaatregelen.

Onderdeel GLB-pilot

De veldmaatregelen met deelnemende boeren zijn slechts een klein maar tevens essentieel onderdeel van deze GLB-pilot. De pilot is een Sallands project, geïnitieerd vanuit de boeren en waarin we samenwerken met Stichting IJssellandschap, Landschap Overijssel en LTO Noord afdeling Salland. Naast de boeren wordt ook het regionale MKB een belangrijke doelgroep.

In de pilot wordt onderzocht welke stappen boeren kunnen zetten in duurzaamheid. Wat maakt het voor hen haalbaar om te verduurzamen en welke prikkels kunnen hen stimuleren? Naar het MKB wordt vooral gekeken als partij die ook een sleutelrol kan hebben in het (geldelijk) belonen van maatschappelijke diensten. Wanneer zijn marktpartijen bijvoorbeeld bereid om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen als klimaat, water, bodem, lucht en biodiversiteit? Binnen de pilot komen deze twee groepen ondernemers (boeren en marktpartijen) met elkaar in contact.

Met de geleerde lessen willen de samenwerkende partijen een bijdrage leveren aan een motiverende en duurzame beloningssystematiek voor maatregelen op boerenbedrijven. De pilot is eind 2022 gestart en zal lopen tot eind 2024. De experimentele veldmaatregelen vinden over twee teeltseizoenen plaats. Parallel daaraan lopen de gesprekken met de marktpartijen om zo samen op pad te gaan naar een nog duurzamer landbouwsysteem in Salland.

Meer informatie over dit project bij Juliëtte Huis in ’t Veld.

Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO