Projecten

GLB pilot Boeren binnen en nabij N2000 gebieden in Overijssel

Een agrarische onderneming runnen nabij een Natura 2000-gebied is niet makkelijk. Boeren staan onder druk en veel van hen hebben behoefte aan duidelijkheid over het toekomstperspectief. Het doel van deze GLB-pilot, die liep in 2022 en 2023, was om samen met de boeren in en nabij Natura 2000-gebieden te zoeken naar kansen voor een toekomstbestendige(re) bedrijfsvoering, waarbij de boeren onderdeel uitmaken van de oplossing. De tweejarige GLB-pilot is in december 2023 afgerond.

Deze GLB-pilot voerden we samen uit met de twee andere Overijsselse Agrarische Natuur Collectieven: Noordwest Overijssel en Noordoost Twente. Voor de uitvoering van de GLB-pilot in Midden-Overijssel is gekozen voor de Natura 2000-gebied De Borkeld nabij Markelo. De Borkeld is een gebied met vrij scherpe grenzen tussen natuur en relatief intensieve landbouw.

In 2022 is vanuit de pilot een gebiedsproces gestart dat aansluit bij een bestaande duurzame samenwerking tussen ondernemers in het gebied: Duurzaam initiatief Markelo Noord (DiMN). Er werden 6 deelnemers geselecteerd waarvoor bedrijfsomgevingsplannen zijn uitgewerkt. Hierin staat per bedrijf welke maatregelen ze zelf praktischerwijs kunnen uitvoeren om een bijdrage te leveren aan het grotere gebiedsdoel. In het teeltseizoen 2023 is er vervolgens een start gemaakt met het experimenteren in veldmaatregelen.

De motivatie van de ondernemers om deel te nemen aan de pilot was niet alleen de behoefte om het bedrijf voort te zetten, maar ook om te laten zien hoe het ook kan. Hoe het anders kan. Zonder daarbij het financieel rendement van het bedrijf uit het oog te verliezen. Met andere woorden: er moet een goed verdienmodel overeind blijven staan, waar een normaal gezinsinkomen mee gegenereerd kan worden. Daarom werd er in de pilot samengewerkt met experts om de bedrijfsomgevingsplannen uit te voeren. Ook werden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar deelnemende boeren met elkaar in gesprek gingen over inhoudelijke zaken, maar ook om kennis uit te wisselen.

In deze film worden de bevindingen van de pilot in beeld gebracht.

Hier vindt u de informatiefolder van Collectief Midden Overijssel.

Lees hier meer

GLB pilots bij Collectief NoordWest Overijssel.

GLB pilots bij Gebiedscollectief NoordOost Twente

 

Meer informatie over dit project bij Juliëtte Huis in ’t Veld.

Bij dit project is sprake van steun vanuit ELFPO