Nieuws

De eerste stap naar één loket voor boeren en grondeigenaren

Sallandse partijen hebben afgesproken in 2024 de eerste stappen te zetten voor de uitvoering van Salland Loont. Met Salland Loont willen alle partijen een loket opzetten dat bemiddelt tussen boeren en andere grondeigenaren die groene diensten uitvoeren en overheden en bedrijven die voor zulke diensten willen betalen. Voorbeelden van zulke diensten zijn het aanplanten van houtwallen en singels, verminderen van de stikstof- of CO2-uitstoot, langer water vasthouden of het aanleggen van bloeiende akkerranden.

Een loket in opbouw

Salland Loont is voor alle partijen een instrument om te werken aan de grote opgaven die op Salland afkomen, als het gaat om biodiversiteit, stikstof, water en klimaat. Vertegenwoordigers van Stichting IJssellandschap, Collectief Midden Overijssel, Stichting Kostbaar Salland, Landschap Overijssel, de boeren van Salland, de landgoederen van Salland, Provincie Overijssel, de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Staatsbosbeheer werken sinds 2022 samen aan Salland Loont. In 2023 is met alle partijen een model voor een loket ontwikkeld voor het belonen van groene diensten. De missie van Salland Loont luidt: Salland Loont organiseert de transactie tussen boeren, grondeigenaren en de samenleving voor het uitvoeren en belonen van maatschappelijke diensten in Salland. De middelen voor de beloningen komen in een gebiedsfonds dat gevuld wordt door verschillende overheden, bedrijfsleven en ook burgers.

Sallandse partijen werken samen

Het Collectief Midden-Overijssel (CMO) en Stichting Kostbaar Salland (SKS) zullen het fundament vormen voor de nieuwe werkorganisatie die het nieuwe loket gaat bemannen, omdat zij nu al bemiddelen voor groene diensten. Het collectief organiseert beloningen voor boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, SKS beloont grondeigenaren voor beheer en aanleg van groenblauwe dooradering. Met dit laatste wordt het het netwerk van de natuurlijke elementen in het agrarische landschap bedoeld, dat bestaat uit zowel droge landschapselementen, zoals houtwallen, bomenrijen, kruidenrijke randen, als uit natte elementen, zoals sloten, beken met natuurlijke oevers en poelen. De samenwerking tussen CMO en SKS sluit aan bij de provinciale plannen voor een nadere samenwerking tussen de Overijsselse collectieven en Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel. Alle andere Sallandse partijen zegden op 30 november toe menskracht, denkkracht en waar mogelijk financiële steun te verlenen aan Salland Loont. Gemeente Deventer heeft concreet toegezegd om een deel van de toeristenbelasting via Salland Loont te willen investeren in landschap en biodiversiteit.

Het gebiedsfonds vullen

De afspraak tussen de Sallandse partijen werd op 30 november 2023 tijdens een ontbijt gemaakt. Alle Sallandse partijen gaan begin 2024 samenwerken om financiële middelen te genereren voor het gebiedsfonds, waarmee Salland Loont boeren en andere grondeigenaren kan belonen voor de uitvoering van maatschappelijke diensten. Daarmee kan gebouwd worden aan een werkorganisatie die één loket richting boeren en andere grondeigenaren beheert en één loket naar belonende partijen als overheden en bedrijven. Er zijn diverse Sallandse bedrijven geïnteresseerd om via Salland Loont boeren voor de uitvoering van bijvoorbeeld natuurcompensatie of vergroening te belonen.

Meer informatie over Salland Loont is te lezen in deze folder (Klik op afbeelding):

Meer nieuws