Nieuws

ANLb als effectiectief instrument voor natuurinclusieve landbouw: vier randvoorwaarden

Het landbouwakkoord is geklapt en daarna is het Kabinet gevallen waardoor het onduidelijk is of er in september een landbouwvisie ligt. Na het Zomerreces bepaalt de Tweede Kamer welke dossiers wel of niet controversieel zijn. De eerste aanmeldingen zijn binnen bij de stoppersregeling maar de duidelijkheid voor de blijvers blijft uit. Dit terwijl alle partijen, van links tot rechts, het erover eens zijn dat we fors moeten investeren in groen-blauwe diensten van boeren en dat dit voor boeren een echt verdienmodel moet worden.

Meer hectares, betere inpasbaarheid

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, uitgevoerd door de 40 agrarische collectieven, vormt een van de grootste pijlers bij die groen-blauwe diensten. BoerenNatuur, de collectieven en boeren willen graag een succesvol agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hoe succesvoller het ANLb hoe meer kans dat soorten zoals de grutto, wulp en hazelmuis weer kunnen toenemen in aantallen. Om invloed te hebben op de aantallen van die 68 VHR doelsoorten, is er niet alleen meer ANLb nodig maar ook een ANLb waar de boer zijn bedrijfsvoering aan kan aanpassen. Meer hectares, meer zwaar beheer, meer langjarige zekerheid en meer financiën voor meer effect. Momenteel ligt op 6% van het landbouwareaal ANLb.

Vier randvoorwaarden

Om het ANLb effectiever in te zetten en uit te bouwen tot instrument voor de noodzakelijke transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan:

  • Een bedrijfstoeslag voor bedrijven die fors inzetten op ANLb. Het leveren van groenblauwe diensten moet daadwerkelijk concurrerend worden ten op zichtte van reguliere agrarische productie. Daarvoor is een ‘plus’ op de vergoeding nodig. Vanuit ecologisch, en dus ook maatschappelijk perspectief, is het van belang dat boeren zoveel mogelijk gestimuleerd worden om te kiezen voor een combinatie van aanvullende beheerpakketten die gezamenlijk worden uitgevoerd om maximaal ecologisch effect te hebben. Een bedrijfstoeslag is nodig om de verregaande aanpassingen in de bedrijfsvoering mogelijk te maken.
  • Langjarige contracten. Daarnaast vereisen verregaande structurele aanpassingen van de bedrijfsvoering langjarige contracten (15 jaar en langer), omdat boeren langjarige zekerheid nodig hebben om de benodigde bedrijfsveranderingen succesvol door te kunnen voeren.
  • Monitoring van habitatkwaliteit en niet alleen van soorten. Niet alleen de doelsoorten moeten gemonitord worden, maar ook de habitatkwaliteit van leefgebieden. De gunstige staat van instandhouding van doelsoorten wordt immers door veel meer factoren beïnvloed dan alleen het ANLb. Daar komt bij dat het huidige ANLb qua omvang nu nog te beperkt is, zoals hierboven al is aangegeven.
  • Goede afstemming van beleid zodat dit elkaar versterkt. Tot slot is een goede afstemming tussen alle relevante beleidsregelingen cruciaal, denk aan de mestwetgeving die voortvloeit uit o.a. het 7e Actieprogramma Nitraat en de derogatiebeschikking en uiteraard het GLB-NSP, waaronder de eco-regeling als extra instrument voor groenblauwe diensten. In plaats van regelingen die elkaar beconcurreren en een negatieve impact hebben op de deelnamebereidheid van boeren, zoals nu het geval is, hebben we regelingen nodig die elkaar juist versterken, zodat boeren gestimuleerd worden om deel te nemen in plaats van ontmoedigd

Bovenstaande randvoorwaardes zijn nodig om in de richting te komen van de ambities die door de politiek zijn uitgesproken. Deze zijn ook per brief gestuurd naar politieke partijen zodat dit meegenomen kan worden in hun partijprogramma’s.

Bron: Boerennatuur

Meer nieuws